Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kodeń

Skarbnik

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Agnieszka Huk Stanowisko:Skarbnik Gminy
Telefon:tel. (83)375-41-55 wew.15
Godziny przyjęć:

7:30 - 15:30, pok. 7,

tel. (83) 375 41 55 wew. 15

e-mail: skarbnik@koden.pl


Obowiązki:

  Kompetencje i zadania Skarbnika Gminy:   

 • opracowywanie projektu budżetu Gminy;
 • nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy;
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 • opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy;
 • wykonywanie - określonych przepisami prawa - obowiązków w  zakresie rachunkowości;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem finansowo-księgowym i podatkowym;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • informowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej o niewłaściwym gospodarowaniu mieniem gminnym lub wykonaniem budżetu;
 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych;
 • zapewnienie prawidłowego i bieżącego prowadzenia księgowości podatkowej i budżetowej;
 • nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz jednostek pomocniczych gminy;
 • udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom zatrudnionym na stanowiskach finansowo-księgowych;
 • wykonywanie innych zadań określonych w § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 roku w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych       budżetowych, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (t.j. Dz. U. 1 1991 roku Nr 40, poz. 174),
 • uczestnictwo w sesjach Rady Gminy;
 • wykonywanie innych czynności w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta.
0 1